/
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
"Республикалық қан орталығы" ШЖҚ РМК

Иммунологиялық типтеу зертханасы

 • Кросс-матч үйлесімділігіне сынама қою (серологиялық әдіспен) - донордың реципиентпен серологиялық әдіспен үйлесімділігін анықтау

 • Ағындық флуорометрия әдісімен HLA - A, B, DR локустар-ағзалық транспланттау үшін 3 локус бойынша молекулярлық-генетикалық типтеу

 • SSP әдісімен HLA жүйесі бойынша қанды генотиптеу а/г I және II кластағы A B DRB1 локустар төмен ажыратымдылық - ағзалық транспланттау үшін 3 локус бойынша молекулярлық-генетикалық типтеу

 • Кадаверлік транспланттау кезінде реципиентті таңдауға дайындығын қамтамасыз ету үшін ағынды флуорометрия әдісімен HLA-антиденелердің болуын анықтау
 • Қан сарысуында 1 және 2 кластағы HLA антиденелерінің болуын ағынды флюорометрия әдісімен анықтау - транспланттау нәтижесін болжау мақсатында антиденелердің ерекшелігін анықтау үшін

 • Ағындық цитометрия әдісімен HLA-антиденелермен сарысудың сенсибилизациясының пайызын анықтау - әрбір реципиент үшін PRA% мәнін біле отырып,оған қолайлы донорды таңдау қаншалықты оңай болатынын бағдарлауға болады. HLA антиденелері өте жоғары ерекшелікке ие. PRA реципиентте HLA антиденелері бар ықтимал донорлардың пайызын көрсетеді

 • SSP әдісімен HLA жүйесі бойынша қанды генотиптеу А/г класы I және II локустар A B С DRB1 DQB1 төмен ажыратымдылық - сүйек кемігін және ГДЖ транспланттау кезінде үйлесімді донорды таңдау үшін 5 локус бойынша типтеу

 • ИФТ әдісімен HLA антиденелерінің болуын анықтау-трансплантацияның нәтижесін болжау мақсатында антиденелердің сенсибилизациясының пайызын анықтау үшін

 • «Кросс матч» лимфоцитотоксикалық тестінің негізінде қан компоненттерін (тромбоциттерді) жеке іріктеу (серологиялық әдіс) - тромбоциттердің алдыңғы трансфузиялары кезінде клиникалық әсері болмаған реципиенттер үшін тромбоциттер жеке іріктеледі

 • Қанды HLA жүйесі бойынша серологиялық әдіспен фенотиптеу (I класстағы антигендері, А,В,С локустары) төмен ажыратымдылық - ағзалық транспланттау үшін I класстағы 3 локусы бойынша серологиялық әдіспен типтеу

 • Гаплотиптерге бөле отырып, A B DRB1 DQB1 локустары бойынша гистосәйкестік бас кешенінің гендерін анықтау - ГДЖ немесе сүйек кемігі майын транспланттау кезінде реципиент үшін үйлесімді донорды таңдау үшін

 • Гемопоэздік дің жасушаларын капиллярлық секвенирлеу әдісімен транспланттаудан кейін пациенттердегі химеризмді анықтау - ГДЖ немесе сүйек кемігі майын транспланттаудан кейін транспланттаудың басылуын бағалау үшін.